Skip to content

תקנון האתר

שלום רב לגולש,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר “ליהוק” ו/או לכל עמוד שלו, בין אם הכניסה אליהם היא דרך שם מתחם www.lihuk.com, www.lihuk.co.il, www.lihook.co.il, www.lihook.com, ובין אם מכל שם מתחם אחר.

אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בכל עת בכתובת: info@lihuk.com

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין “ליהוק”. הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

במסגרת תקנון זה “גולש/ת” הינו כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. “ליהוק” – לרבות מנהליה ועובדיה וכל מי שמטעמה.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר “ליהוק” ו/או בשירותי האתר לכל מטרה שהיא. “ליהוק” שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

אתר “ליהוק” נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או אחרים, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של “ליהוק” או כל חלק מהם ללא אישורה, מראש ובכתב, של “ליהוק”.

הגולש מצהיר כי ידוע לו כי כל מידע שמתפרסם באתר “ליהוק” אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ועל הגולש לנקוט במשנה זהירות ביחס למידע זה. “ליהוק” אינה אחראית לנכונות מידע זה, ולא תישא בכל אחריות שהיא לשימוש במידע ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מיישומו ע”י גולש.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר “ליהוק” ובשירותיו הינם של “ליהוק”, או של צדדים שלישיים שהעניקו ל”ליהוק” הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים המוצעים בו. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, “ליהוק” הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולש כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן – “המידע”). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת “ליהוק”.

למניעת ספק, מובהר בזה, כי “ליהוק” אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

תכני גולשים

כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולש, ובכלל זה תכנים כתובים, תמונות, תכני וידאו וסאונד ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי גולש הינם בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו כאמור. וכל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכני גולש, שייכים לגולש אשר העלה אותם לאתר.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והגולש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידו לאתר ו/או למי משירותיו. הגולש מתחייב כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים ל”ליהוק”.

הגולש לא יעלה לאתר “ליהוק” ולכל שירות בו כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי פוגע. הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולש אחר. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר “ליהוק” ו/או לכל שירות אחר של “ליהוק” תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. כמו כן הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום ל”ליהוק” נזקים. הגולש מתחייב לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה.

הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יעשה בהם שימוש.

הגולש מסכים ומאשר ל”ליהוק” ו/או למי מטעמה לעשות כל שימוש שהוא בתכני הגולש ובכלל זה להקליטם ו/או להציגם ו/או להפיצם באתר “ליהוק” ו/או באינטרנט ו/או בכל מדיה שהיא, לצרכי “ליהוק”, לרבות ליחסי ציבור ולקידום אתר “ליהוק” באמצעי המדיה השונים, ובכלל זה גם במקרה ש”ליהוק” תפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני הגולש כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, “ליהוק” לא תמכור תכני גולש מבלי לקבל את הסכמת הגולש מראש, למעט במסגרת הפצה של תכני גולש באינטרנט הסלולארי.

כל שימוש על ידי צד ג’ בתכני הגולש, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, 2007 למען הסר ספק, מובהר כי שימוש בתכני הגולש על ידי “ליהוק” ו/או מי מטעמה, כאמור בפסקה דלעיל, מאושר כאמור על ידי בעל הזכויות, ואיננו מהווה עבירה על חוק זכות יוצרים 2007 .

הגולש מתחייב לפטור את “ליהוק” באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולש המועלים ו/או המופיעים באתר “ליהוק”.

בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את “ליהוק” בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו ל”ליהוק”, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולש המועלים ו/או המופיעים באתר “ליהוק”, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של “ליהוק”, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי “ליהוק” בקשר עם התכנים האמורים.

הרשמת שחקן

“ליהוק” מעמידה לרשות הגולש שירות חשיפה באתר “ליהוק” אשר באמצעותו יכול הגולש לפתוח דף שחקן ולהעלות בו קורות חיים, כישורים,תמונות, קטעי וידאו סאונד.

“ליהוק” רשאית למנוע השתתפות של גולש כלשהו בשירות, להגביל את גיל הגולש בשירות ולשנותו מפעם לפעם לפי שיקול דעתה.

“ליהוק” אינה אחראית לתגובות שיתעוררו ו/או להתייחסויות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שיעשה בחומר ובתכנים שהועלו על ידי הגולש לאתר “ליהוק”.

הגולש מצהיר ומתחייב כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המועלים על ידו במסגרת ההרשמה באתר “ליהוק”, וכי במידה ויפר זכויות יוצרים מכל סוג שהוא, הוא מייפה את כוחה של “ליהוק” להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית “ליהוק” לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה.

זכויות היוצרים על התכנים שהועלו במסגרת ההרשמה הן של הגולש, ואין להעתיק תכנים אלה ללא קבלת רשותו לכך. אין באמור בכדי לגרוע מן ההיתר שניתן על ידי הגולש ל”ליהוק” לעשות שימוש בתכני הגולש, כמפורט לעיל.

תנאי שימוש

על מנת להשתמש בשירות ההרשמה, על הגולש להעביר ל”ליהוק” כתובת דואר אלקטרוני תקפה אליה ניתן להעביר לו הודעות דואר. כמו כן, על הגולש למלא את פרטיו בטפסים במיועדים לכך, ולאשר את אמיתות הפרטים. הגולש מתחייב לעדכן את “ליהוק” בכל שינוי בפרטיו האישיים וזאת על מנת לאפשר ל”ליהוק” לשמור עימו על קשר. ההרשמה לאתר ליהוק מהווה את הסכמתו של הגולש לקבל עדכונים שוטפים מהאתר בדואר אלקטרוני, וזאת, כל עוד לא הביע הגולש את רצונו להיות מוסר משירותי העדכון של האתר.
“ליהוק” רשאית להשעות גולש או לאסור עליו את השימוש באתר ו/או במי משירותיו, במידה ויתברר ל”ליהוק” כי הפרטים אותם מסר הגולש אינם נכונים.

הגולש רשאי להעלות לשירות כל תמונה ו/או תכני וידאו ובלבד שאינם מהווים תכנים אסורים (כהגדרתם להלן) ובתנאי שברשותו רישיון להציג את התכנים ולהשתמש בהם במסגרת השירות, או שהוא הבעלים של זכויות היוצרים בתכנים המועלים.

“ליהוק” נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את התמונות והתכנים המועלים לשירות על ידי גולשים, למנוע גישה לא מורשית אל החומר הנ”ל וכן למנוע פגיעה מכל סוג שהוא בו ו/או מחיקתו. עם זאת, “ליהוק” ממליצה על גיבוי התמונות ותכני הוידאו המועלים לשירות ושמירת העתק של אלה על ידי הגולש.

במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בחומר המועלה לשירות, לא תחול כל אחריות על “ליהוק” והגולש לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין התמונות ו/או קטעי סאונד ו/או תכני הוידיאו שנפגעו או שנמחקו מן השירות ו/או כל נזק אחר בקשר לכך.

גולש יכול להפסיק את השירות בכל עת באמצעות פנייה בכתב ל”ליהוק” באמצעות עמוד צור קשר.
בהפסקת מנוי לא תהיה לגולש אפשרות לקבל החזר כספי בעבור ביטול השירות מכל סיבה שהיא.

“ליהוק” אינה מבטיחה לגולש כי פתיחת מנוי באתר תזכה אותו באודישן, שכר, פירסום או כל הטבה אחרת.

תשלום

השימוש בשירות כרוך בתשלום ל”ליהוק”.
התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד התקף לאותו יום בו מבוצעת הרכישה.
“ליהוק” שומרת את זכותה לשנות את מחיר ההרשמה מעת לעת.

הרשמת מלהק

“ליהוק” מעמידה לרשות מלהקים, מנהלי תיאטרון, חברות הפקה וסטודנטים למשחק כלי עבודה לליהוק. כל זאת, ללא תשלום מצידו של מקבל השירות.

על מנת להשתמש בשירות ההרשמה, על הגולש להעביר ל”ליהוק” כתובת דואר אלקטרוני תקפה אליה ניתן להעביר לה הודעות דואר. כמו כן, על הגולש למלא את פרטיו בטפסים במיועדים לכך, ולאשר את אמיתות הפרטים. הגולש מתחייב לעדכן את “ליהוק” בכל שינוי בפרטיו האישיים וזאת על מנת לאפשר ל”ליהוק” לשמור עימו על קשר. ההרשמה לאתר ליהוק מהווה את הסכמתו של הגולש לקבל עדכונים שוטפים מהאתר בדואר אלקטרוני, וזאת, כל עוד לא הביע הגולש את רצונו להיות מוסר משירותי העדכון של האתר.
“ליהוק” רשאית להשעות גולש או לאסור עליו את השימוש באתר ו/או במי משירותיו, במידה ויתברר ל”ליהוק” כי הפרטים אותם מסר הגולש אינם נכונים.

אוהבים לשחק? להציג? לביים? מגניב. אבל הזמנות לחתונה הן לגמרי לא משחק! הזמנות לחתונה מזמינים רק אצל המקצוענים. אז פרגן לעצמך הזמנת חתונה מעוצבת ויוקרתית ושיהיה במזל טוב!

גולש רשאי לבחור אם ברצונו לחשוף או להסתיר את פרטי ההתקשרות איתו. מובהר, כי “ליהוק” אינה אחראית לתגובות שיעוררו ו/או להתייחסות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שייעשה בפרטי ההתקשרות שהועלו על ידי הגולש.

הגבלת אחריות

“ליהוק” אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי “ליהוק” או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל “ליהוק” מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

אספקת השירותים ע”י “ליהוק” תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ו”ליהוק” אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

“ליהוק” אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולש כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולש או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולש באתר “ליהוק” ובשירותים המוצעים והנכללים בו.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר “ליהוק” ו/או לכל שירות אחר של “ליהוק” הוא באחריותו הבלעדית של הגולש והוא האחראי הבלעדי לתכנים ו/או לתמונות שהועלו ו/או נשלחו באמצעות ו/או אל האתר ו/או מי משירותיו.

“ליהוק” אינה אחראית לתכני הגולשים באתר ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. “ליהוק” שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות ותכני וידאו, ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו יימצאו, על פי שיקול דעתה, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, “ליהוק” שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או למפעיליה בעקבות התכנים האסורים. “ליהוק” אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך אתר “ליהוק”. “ליהוק” אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה להגיע באמצעותם לאתר אינטרנט פעיל.

כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים ומוצרים המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

במידה והגולש יתקשר עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולש לבין הגורמים השלישיים, ו”ליהוק” לא תהא צד להתקשרות. “ליהוק” אינה אחראית בשום דרך, ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולש כתוצאה מהתקשרויות אלה.

לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי “ליהוק” בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר “ליהוק”, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיו של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולש, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד “ליהוק” ו/או כנגד מי מטעמה.

“ליהוק” אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מן ובקשר לשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר “ליהוק” ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות אתר “ליהוק”, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר “ליהוק” ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

היה ו”ליהוק” ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על “ליהוק”.

בשום נסיבות לא תחול על “ליהוק” ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל”ליהוק” או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

מידע מסחרי

“ליהוק” אינה אחראית לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר “ליהוק” ע”י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר “ליהוק” ע”י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. “ליהוק” אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים הפרסומיים המועלים לאתר ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, “ליהוק” שומרת לעצמה את הזכות להסיר פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

הגנת הפרטיות

הגלישה באתר “ליהוק” והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד הגולש לכך ש”ליהוק” תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שעושה הגולש בשירותים באמצעות “עוגיות” (Cookies) ו/או אמצעים דומים. “ליהוק” רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של “ליהוק”.

“ליהוק” מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולש ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ”י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר “ליהוק”, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, “ליהוק” שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשתה/עושה באתר “ליהוק”, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין “ליהוק”, ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע”י הגולש, ו/או במקרה ש”ליהוק”, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של “ליהוק” עם צד שלישי כלשהו.

בגלישה באתר “ליהוק” ובשימוש בשירותים הינך מסכים כי “ליהוק” תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-email שלך. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב ל”ליהוק”.

הודעות בדבר שינויים
“ליהוק” שומרת על זכותה להכניס שינויים בהצהרה זו. בכל עת תופיע באתר מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה המעודכנת של “ליהוק” . אם “ליהוק” תחליט להשתמש במידע אישי באופן השונה מהמוצהר בתקופה בה נאסף המידע, אנו מתחייבים להודיע לך על כך באמצעות האתר או באמצעות דואר אלקטרוני, כדי לתת לך אפשרות לבחור האם “ליהוק” תוכל לעשות שימוש חדש במידע האישי אודותיך.
ניתוק, הפסקה ושינויים

“ליהוק” רשאית להסיר תכנים מהשירותים שלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולש, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

כמו כן רשאית “ליהוק” לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על “ליהוק” אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.

“ליהוק” תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר “ליהוק”, מראהו, את השירותים באתר “ליהוק”, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי “ליהוק” בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הצהרות והתחייבויות הגולש

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי “ליהוק” כדלקמן:
הגולש מתחייב לא להטריד ו/או לפגוע בגולשים אחרים, ולא לעבור על החוק בדרך אחרת.
הגולש מתחייב לא לפרסם פרטים אישים של אנשים אחרים או מספרי טלפון.
הגולש מתחייב לא לערוך ו/או לפרסם כל פרסום מסחרי ו/או כל שירות אחר באתר “ליהוק”, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות התקנון.
הגולש מתחייב שלא להשתמש בשירותים של “ליהוק” לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ”י כל דין.
הגולש מתחייב להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לה, מעת לעת, ע”י “ליהוק”.
הגולש מתחייב לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ”ה – 1995.
הגולש מתחייב לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד הנמענים.
הגולש מתחייב לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.
גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט בתקנון זה – יחסם, התכנים שהעלה – יוסרו, ו”ליהוק” תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר “ליהוק” ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי “ליהוק” ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

הגולש יפצה וישפה את “ליהוק” מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו ל”ליהוק” ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני הגולש המופיעים באתר “ליהוק” ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה הגולש באתר “ליהוק” ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתה הראשונה של “ליהוק”, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי “ליהוק” בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר “ליהוק” והשימוש בשירותים האמורים.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת”א-יפו בלבד.

Published inUncategorized